Kontraktowańie œwiadczeń 2009
o nas
wiadomości
ubezpieczony
świadczeniodawca
linki
nasza strona
gdzie się leczyć
Narodowy Fundusz Zdrowia - Informator
Biuletyn Informacji Publicznej
ubezpieczony :: Uzdrowiska
Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące leczenia uzdrowiskowego:
 1. z dnia 4 marca 2009 roku,
 2. z dnia 3 września 2007 roku,
 3. z dnia 6 kwietnia 2007 roku,
 4. z dnia 22 maja 2006 roku,
 5. z dnia 15 grudnia 2004 roku.
Od 1 maja 2007 roku obowiązuje nowy druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Druk można pobrać z tekstu rozporządzenia z 6 kwietnia 2007 roku. Skierowania wystawione po 1 maja 2007 roku na innych drukach, niż z ww. rozporządzenia będą odsyłane.

Skierowanie na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym wystawia lekarz zatrudniony w klinice lub w szpitalu, w którym chory przebywał na leczeniu stacjonarnym, nie później niż w dniu wypisania chorego ze szpitala/kliniki. Do skierowania dołącza się kopię karty informacyjnej, zawierającą: opis przebiegu choroby, opis leczenia, wyniki badań pomocniczych oraz zalecenia. Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego szpitalnego. Lekarzy wystawiających skierowania na leczenie uzdrowiskowe uprasza się o czytelne ich wypełnianie, dokładne opisywanie stanu zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźne określanie stopnia samodzielności i samoobsługi.

Do wypełnionych druków nie należy dołączać wyników przeprowadzonych badań (laboratoryjnych, ekg, zdjęć rtg); wystarczy je wpisać w punkcie III obowiązującego druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
W jednym roku kalendarzowym świadczeniobiorca może skorzystać z jednego zakresu leczenia w warunkach uzdrowiskowych tj. ambulatoryjnego, szpitalnego lub sanatoryjnego. Nie jest to równoznaczne z corocznym wyjazdem do uzdrowiska, częstotliwość wyjazdów zależy również od możliwości finansowych danego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W przypadku rezygnacji z otrzymanego skierowania należy je bezzwłocznie zwrócić z podaniem na piśmie powodów rezygnacji (nie należy odsyłać badań dodatkowych). Oddział wojewódzki NFZ dokonuje oceny zasadności rezygnacji. Za uzasadnioną uznaje się rezygnację złożoną z powodu:
 • wypadku losowego,
 • nagłego zachorowania ubezpieczonego, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim.
Przy dokonaniu zwrotu skierowania:
 • uzasadnionego - oddział wojewódzki NFZ wyznaczy nowy termin realizacji skierowania w okresie jego ważności,
 • nieuzasadnionego - o nowe leczenie można się starać tylko na podstawie nowego skierowania.
W przypadku złożenia kolejnego skierowania przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, skierowanie takie jest rejestrowane i traktowane jako weryfikacja skierowania
z oceną celowości lekarza specjalisty. Każde kolejne złożone skierowanie rozpatrywane jest łącznie
z wcześniej złożonymi, oczekującymi na realizację skierowaniami. Skierowania rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu pierwszego, oczekującego na realizację złożonego skierowania. NFZ nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu małżonkom (tzn. w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego). NFZ nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.
Pracownicy zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 3, poz. 20 z 2004 roku, z późn. zm.) zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym,
o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. nr 274, poz. 2724 z późn. zm.).

14 września 2007 roku dokonana została zmiana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2004 roku, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Zgodnie z art. 47c inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Fundusz nie ponosi:
 1. kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
 2. kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. nr 274, poz. 2724 z późn. zm.).
 3. kosztów pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
 4. kosztów pobytu opiekuna świadczeniobiorcy,
 5. dodatkowych opłat w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych,
 6. kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym nie związanych z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Formy leczenia uzdrowiskowego:
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie,
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie,
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne,
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo korzysta nadto z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego,
 • leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci: 6-18 osobodni zabiegowych.
3 września 2007 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie wprowadzające w życie dwie nowe formy leczenia uzdrowiskowego dorosłych (Dz. u. nr 168, poz. 1185):
 • leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym - przeznaczone dla osób z wybranymi (określonymi przez NFZ) schorzeniami układów kostno-stawowego, i nerwowego oraz po niektórych urazach. Skierowanie na ten rodzaj leczenia mogą wystawiać lekarze z poradni specjalistycznej ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej albo lekarze z oddziałów szpitalnych,
 • leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym - kierowane do osób z chorobami układu kostno-stawowego,mięśniowego i tkanki łącznej, z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (cukrzyca insulinozależna), ze schorzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego. Skierowania wystawiać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.
W obydwu przypadkach turnusy będą trwać 28 dni, w czasie których świadczeniobiorcy otrzymywać będą pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

Obydwie formy leczenia podlegają również, podobnie jak pozostałe rodzaje świadczeń sanatoryjnych, tym samym zasadom wystawiania skierowań i ich potwierdzania przez lekarzy - orzeczników NFZ, którzy w oparciu o przedstawione skierowanie na leczenie uzdrowiskowe oraz ewentualnie załączoną dodatkową dokumentację medyczną, będą podejmowali decyzję co do rodzaju leczenia uzdrowiskowego.

Zgodnie z rozdzielnikiem miejsc na 2008 rok, ubezpieczeni mieszkający na terenie województwa śląskiego mogą być leczeni w uzdrowiskach:
 • choroby układu krążenia - Ciechocinek, Duszniki-Zdrój, Inowrocław, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Nałęczów, Rabka, Rymanów Zdrój, Sopot, Szczawno-Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec,
 • choroby układu oddechowego - Ciechocinek, Dąbki (tylko dzieci), Iwonicz-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Muszyna, Piwniczna, Polańczyk, Rabka, Rymanów-Zdrój, Sopot, Szczawnica, Szczawno-Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wysowa, Żegiestów,
 • choroby narządów ruchu, układu nerwowego i reumatyczne - Busko-Zdrój, Ciechocinek, Cieplice Zdrój, Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krynica, Lądek-Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Przerzeczyn, Polanica, Polańczyk, Solec-Zdrój, Sopot, Swoszowice, Szczawno, Świeradów, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec-Zdrój,
 • choroby układu trawienia - Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz, Krynica, Muszyna, Piwniczna, Polanica-Zdrój, Szczawno-Jedlina-Zdrój, Wysowa, Żegiestów-Zdrój,
 • choroby układu wydzielania wewnętrznego - Kołobrzeg, Kudowa, Świnoujście, Ustka,
 • cukrzyca - Ciechocinek, Goczałkowice, Krynica, Wysowa, Kołobrzeg, Szczawno-Jedlina-Zdrój, Ustroń,
 • choroby skóry - Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Świnoujście,
 • choroby kobiece - Duszniki Zdrój, Krynica, Ciechocinek, Świeradów Zdrój,
 • choroby układu moczowego - Cieplice Zdrój, Krynica, Szczawno-Jedlina Zdrój, Wysowa, Żegiestów,
 • stany po żółtaczce zakaźnej - Długopole Zdrój,
 • Leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci: Busko Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Ustroń, Krynica, Kołobrzeg, Ciechocinek, Horyniec, Rymanów Zdrój.
UWAGA!
Narodowy Fundusz Zdrowia nie organizuje i nie pokrywa kosztów dojazdu do uzdrowiska.

Kto nie powinien jechać do uzdrowiska
PRZECIWWSKAZANIA OGÓLNE I KARDIOLOGICZNE DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO

 1. ostre choroby zakaźne;
 2. choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);
 3. ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);
 4. wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki;
 5. choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne);
 6. pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania;
 7. niewydolność wątroby;
 8. skazy krwotoczne;
 9. choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie;
 10. głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w funkcjonowaniu społecznym;
 11. organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze,
 12. zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi;
 13. choroby wyniszczające układowe;
 14. ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu;
 15. dużego stopnia nietrzymanie moczu i kału (cewnikowanie na stałe pęcherza);
 16. zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych;
 17. padaczka z częstymi napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej, padaczka skroniowa);
 18. czynna choroba nowotworowa;
 19. stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat, w przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem
  1 roku od zakończenia leczenia;
 20. ciąża i okres karmienia;
 21. choroby niedokrwienne serca, takie jak:
  • stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III-IV według CCS - stopień ograniczenia codziennej aktywności życiowej,
  • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
  • zawał mięśnia sercowego,
  • chorzy w pierwszych dwóch tygodniach po zawale,
  • chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową > 35 %,
  • chorzy po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową;
 22. zaburzenia rytmu serca, takie jak:
  • zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpieczenia stymulatorem układu przewodzącego,
  • utrwalone migotanie przedsionków bez odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia,
  • zespół preekscytacji z częstymi napadami migotania przedsionków lub częstoskurczów nawrotnych,
  • migotanie komór w wywiadzie, z wyjątkiem migotania komór we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych,
  • częstoskurcz utrwalony w badaniu holterowskim (ponad 30 sekund) lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie związane z organiczną chorobą serca,
  • częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobudzeń dodatkowych;
 23. zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy III stopnia bez zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa;
 24. choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej;
 25. kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą niewydolnością krążenia;
 26. infekcyjne zapalenie wsierdzia;
 27. nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka, w fazie złośliwej oraz w fazie powikłań narządowych, takich jak: niewydolność serca III-IV według NYHA oraz niewydolność nerek;
 28. stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tarczycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hormonalnego.
(Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego).

« wstecz      
 
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13, tel. (032) 735 17 00 © Narodowy Fundusz Zdrowia 2003